ระบบวิเคราะห์ตำแหน่งรูพรุนในเซรามิก

เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งของรูพรุนที่อยู่ในเซรามิก

image:Hole inspection system for ceramics

ส่วนประกอบของระบบ

  • กล้องแบบมีสาย
  • บอร์ดบันทึกรูปภาพ
  • บอร์ดดิจิตอล I / O

การใช้งาน

ตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งของรูพรุนในเซรามิกโดยอัตโนมัติ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้เพื่อหาความแตกต่าง

ภาษาที่ใช้พัฒนา

LabVIEW 8.2.1, NI Vision Ver 8.2.0

ประโยชน์และจุดเด่นของระบบ

  • ตรวจสอบโดยปราศจากการสัมผัสโดยตรง
  • บันทึกผลการตรวจสอบ (CSV) และทำการบันทึกรูปที่ตรวจสอบพบความเสียหายโดยอัตโนมัติ (ได้สิบรูปล่าสุด)

คุณสมบัติทางเทคนิค

ตรวจสอบรูเล็กๆ ได้ด้วยกล้องแบบมีสายคุณภาพสูง

Inquiries