เครื่องตรวจเลือกสลับสายใยแก้วนำแสง

photo:Optical Fiber Core Selector

เคลื่อนสายใยแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมต่อกับสายรับสัญญาณที่แตกต่างกันตามความต้องการ

การทำงาน

1.ในช่วงชั่วเสี้ยววินาทีหนึ่ง สายใยแก้วนำแสงทางฝั่งส่งสัญญาณเริ่มเคลื่อนตำแหน่ง
図:光ファイバ芯線選択動作
2.สายใยแก้วนำแสงทางฝั่งรับถูกเลือกขึ้น จากนั้นจึงมีการปรับตำแหน่ง
図:光ファイバ芯線選択動作
3. มีการปรับตำแหน่งในแบบต่างๆ ตามการปรับแกนนำแสง
図:光ファイバ芯線選択動作

Back to top

เกี่ยวกับการเชื่อมสายใยแก้วนำแสง

เมื่อมีการเชื่อมสายกันอย่างเหมาะสม

図:芯線が正確に合っている場合
ในการเชื่อมสายใยแก้วนำแสง การจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

เมื่อการจัดวางตำแหน่งทำได้ไม่พอดี

図:芯線の位置がずれている場合
หากตำแหน่งมีการคาดเคลื่อนแล้วอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลลดลง

Optical fiber connection on the device

図:光ファイバ芯線選択装置でのファイバ接続
เครื่องมือนี้สามารถตรวจจับและทำการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้อัตราการส่งผ่านข้อมูลอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
Inquiries